درباره ما  (about us)

شرکت  فنی و مهندسی ارم بـا هـدف ارائـه تـکنـولـوژی روز دنـیا به صـنایع کـشور و اجـرای پـروژه هـایی در جـهـت بـهینـه سـازی امکانات موجود ، فعالیت خود را آغاز نموده است .

Eram  Company has begun its business with the aim of providing world-class technology to the nation’s industries and implementing projects in line with the available facilities

مـدیـران ایــن شــرکـت مـعتقدند که در شرایط کـنونـی بـازار ، بـا مـوج فـزاینـده ی پیـشرفـت در علـم و صنعت ، لازمـه ی حضور فعال صـنـعتــگـران استفاده از پیشرفته ترین امکانات بـرای جـذب بـازار اسـت و مـدیرانی مـوفق تر ظـاهــر خـواهنـد شـد کـه عـلاوه بـر افــزودن امـکانات جـدید فنــی ، در استفـاده ی بـهینه از امـکانات مـوجود ، بـهترین و مـوثرترین روش ها را برگزینند .

The company’s managers believe that the current market conditions, the rising tide of progress in science and technology, requires the active participation of craftsmen using the most advanced features to attract the market . so managers more successful will appear in addition to adding new features technical in Make the most of the most efficient and effective ways to make the most of the available possibilities.

تیم ما با اجرای پروژه های اتوماسیونی با نگاه کاملا مهندسی و اقتصادی در کنار شما خواهد بود و پروژه های اتوماسیونی شما را با بهترین پیشنهادات موجود و با کیفیتی شایسته به سرانجام می رساند .

Our team will complete your automation projects with a thoroughly engineered and economical look, with the best offers and the right quality.

ما بر این باوریم که با کوله باری از سال ها تجربه در کنار شما صنعتگر عزیز توانایی این را داریم که شما را در رسیدن به هدفی که بسوی آن گام برداشته اید همراهی نماییم .

we believe that with many years of experience , we have the ability to assist you in reaching the goal you have set out to achieve.